Skip to content

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiuul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail biuro@cezarkomputery.pl, tel. 48 360 00 21.
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   – zawarcia oraz wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w związku z umową);
   – realizacji usług, obsługi zgłoszeń oraz udzielania odpowiedzi na zapytania;
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba, że Pan/Pani wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  5. Posiada Pan/Pani prawo:
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • sprostowania swoich danych osobowych,
   • usunięcia swoich danych osobowych,
   • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez kontakt na adres poczty elektronicznej biuro@cezarkomputery.pl,
   • przenoszenia swoich danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.
  6. Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.
  8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.
CEZAR Sp. z o.o. Systemy Komputerowe